Hướng dẫn về pin

Lưu ý về việc thải bỏ pin
    
Liên quan đến việc phân phối pin hoặc với việc cung cấp các thiết bị có chứa pin, chúng tôi có nghĩa vụ thu hút sự chú ý của bạn đến những điều sau:
Bạn có nghĩa vụ pháp lý phải trả lại pin đã sử dụng với tư cách là người dùng cuối. Bạn có thể trả lại pin đã qua sử dụng mà chúng tôi mang theo hoặc đã mang theo dưới dạng pin mới trong phân loại của chúng tôi, miễn phí đến kho vận chuyển của chúng tôi (địa chỉ giao hàng). Các biểu tượng được mô tả trên pin có các ý nghĩa sau:
Biểu tượng của thùng rác bị gạch chéo có nghĩa là pin không được đặt trong rác thải sinh hoạt.
Pb = Pin chứa hơn 0,004 phần trăm khối lượng chì
Cd = Pin chứa hơn 0,002 phần trăm bằng cadmium khối lượng
Hg = pin chứa hơn 0,0005 phần trăm khối lượng thủy ngân.


Xin lưu ý thông tin trên.